U kunt ons bereiken op: 078 6541828 | info@logopediezwijdrecht.nl

Praktijkinformatie

Logopediepraktijk Zwijndrecht is gevestigd in het Albert Schweitzerziekenhuis te Zwijndrecht. U vindt de praktijk op poli 5, begane grond.  Logopediepraktijk Zwijndrecht is van maandag t/m vrijdag geopend.

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist , CB-arts of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

Vergoeding

Ieder jaar worden de tarieven voor logopedie landelijk vastgesteld. Jaarlijks bieden de zorgverzekeraars contracten aan logopediepraktijken aan, bij wie u -vanuit uw basisverzekering- voor logopedische behandeling terecht kunt. Wij hebben met elke zorgverzekeraar een contract . Hierdoor bent u vanuit de basisverzekering verzekerd voor logopedie. Voor kinderen wordt de behandeling volledig vergoed. Verzekerden vanaf 18 jaar betalen zelf het wettelijk verplichte eigen risico, daarna vergoedt de verzekeraar de behandeling voor logopedie. Logopedie wordt alleen vergoed als u een verwijzing voor logopedie hebt.

De tarieven voor 2024 zijn per zorgverzekeraar verschillend. Raadpleeg uw zorgverzekering hierover.

  • intake en behandeling : ca € 55,– + € 34,–
  • behandeling (25 minuten): circa € 34,–
  • eenmalig logopedisch onderzoek: circa € 58,44
  • toeslag voor een aan huis behandeling:circa  € 17,33

Voor volwassenen geldt met ingang van 1 januari 2024 een minimaal eigen risico van € 385,00.

Indien een behandeling niet tijdig wordt afgezegd (minder dan 24 uur voorafgaand aan de behandeling) wordt het verzuimtarief toegepast. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het genoemde tarief en wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Dit moet u dus zelf betalen.

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er, met uw toestemming, voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.

Behandeling

Tijdens de eerste afspraak vindt er een intakegesprek plaats. Hierbij stellen wij u onder andere vragen over uw (medische) voorgeschiedenis, het ontstaan van de klacht en wordt uw hulpvraag geformuleerd.
In de meeste gevallen zullen wij daarna een of meerdere onderzoeken afnemen. De resultaten zullen met u worden besproken als deze onderzoeken zijn afgerond. Dan stellen wij een diagnose en advies op, en bespreken met u het verdere verloop van de behandeling. Eventueel schrijven wij een verslag voor uw verwijzer.

Meestal vinden de behandelingen een keer per week plaats. Een behandeling duurt ongeveer een half uur, maar dit kan afhankelijk van de therapievorm langer of korter zijn. Ook het aantal behandelingen is wisselend en hangt af van de soort en ernst van het probleem.
Gedurende de therapie evalueren wij regelmatig met u de vorderingen en houden wij uw verwijzer desgewenst op de hoogte.

Evaluatie van de behandeling

Wij zijn geïnteresseerd in uw mening over onze dienstverlening. Daarom voeren wij een cliëntervaringsonderzoek uit.  Na afloop van de behandeling vragen wij of u mee wilt doen. Alleen met uw toestemming ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Deelname is volstrekt vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door QDNA. QDNA is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd. QDNA nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem. Wij kunnen niet zien wat u heeft ingevuld. De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Stagiaire’s / Co-assistenten KNO-poli

Het Albert Schweitzerziekenhuis verleent haar medewerking als opleidingsinstituut voor de zorg. Als een stagiaire werkzaam in de praktijk is, of als een co-assistent van de KNO-arts een dagje meekijkt, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Indien u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van de stagiaire of de co-assistent bij de behandeling kunt u dat kenbaar maken.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, tandartsen, orthodontisten, kinderartsen, plastisch chirurgen, consultatiebureaus, KNO-artsen en psychologen. Maar ook werken we samen met schoolbegeleidingsdiensten en hebben direct contact met basisscholen.
Wanneer er in het kader van uw logopedische behandeling overleg plaatsvindt, gebeurt dit alleen nadat u uw toestemming hiervoor heeft gegeven.

Privacy en Wetgeving

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

U heeft recht op inzage, afschrift, correctie en verwijdering van uw medische gegevens volgens de WGBO (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst). Ook heeft u recht op duidelijke informatie, de diagnose en behandelingsmogelijkheden. Uw gegevens worden alleen aan andere partijen verstrekt indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft. Voor meer informatie is een brochure beschikbaar die u HIER kunt downloaden

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, is een brochure beschikbaar die u HIER kunt downloaden. De klachtenregeling zelf kan op verzoek ook in de praktijk worden ingezien.

Incident

In de praktijk gaan wij zeer zorgvuldig om met de patiëntveiligheid. Mocht u onverhoopt toch een melding willen doen dan kunt u gebruik maken van dit formulier.

U kunt dit formulier mailen naar: info@logopediezwijndrecht.nl

Wij zullen zorgvuldig met uw melding omgaan en streven naar verbetering.